İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Orta Toroslar’da Oligosen Molas Sedimantasyonu: Genişlemeli Tektonik Rejimin Başlama Kayıtları
Başlık: Orta Toroslar’da Oligosen Molas Sedimantasyonu: Genişlemeli Tektonik Rejimin Başlama Kayıtları
Yazarlar: AYHAN ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Banu TÜRKMEN-BOZKURT, Serap DEMİRKAYA
Anahtar Kelimeler: Toros orojenezi, orojenik çökme, gölsel çökeller
Özet:

Orta Toroslar’da yer alan Ermenek, Bucakkışla, Korucuk ve Çamlıyayla havzalarında erken Oligosen’den itibaren gölsel birimler depolanmıştır. Bu çalışmada, Oligosen havzalarının yapısal özellikleri ve stratigrafik istifleri detaylı olarak tanımlanmış ve gölsel birimler yaşlandırılmıştır. Havzalara ait tektono-stratigrafik veriler ile yaş verileri değerlendirilerek bölgesel jeolojik yorumlamalar yapılmıştır. Toroslar’ı oluşturan tektonik birlikler üzerinde normal faylara bağlı olarak açılmış olan bu havzalarda Oligosen döneminde gerçekleşen gölsel çökelimler Orta Toroslar’ın orojenik gelişimi sonrasında, genişlemeli tektonik rejim altında gerçekleşen çökelimlerin ilk kayıtlarını oluştururlar. Orta Toroslar’da kuzey-güney yönlü sıkışma hareketine bağlı olarak bölgeye yerleşen Oligosen öncesi tüm birimler Eosen sonuna kadar sıkışarak naplı yapılar halinde orojenik gelişimlerini tamamlamışlardır. Maksimum yüksekliğe erişen temel birimleri Eosen sonuna kadar süren sıkışmanın duraksaması veya sona ermesi sonucu, bölgede gelişen gerilme ya da gravite kuvvetleri etkisinde “orojenik çökmeye” uğramışlardır. Böylece Orta Toroslar’da Oligosen’den itibaren “orojenik çökme” havzaları oluşmaya başlamıştır. Toroslar’ı oluşturan dağ oluşum hareketi ve sıkışmalı tektonik deformasyon Doğu Toroslar’da geç Miyosen’e kadar sürmüştür. Orta Toroslar’da ise nap tektoniğine bağlı olarak bölgeye yerleşmiş olan Toros birlikleri üzerinde erken Oligosen’den itibaren genişleme tektoniğine bağlı havzaların oluşumu bölgede yeni bir tektonik dönemin başladığını işaret etmektedir.

10.19111/bulletinofmre.681218

Details

[English .pdf]
Oligocene molasse sedimentation in Central Taurides: Records of the onset of extensional tectonic regime
Title: Oligocene molasse sedimentation in Central Taurides: Records of the onset of extensional tectonic regime
Authors: AYHAN ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Banu TÜRKMEN-BOZKURT, Serap DEMİRKAYA
Keywords: Taurus orogeny,orogenic collapse,lacustrine deposits
Abstract:

The lacustrine units have been deposited in the Ermenek, Bucakkışla, Korucuk and Çamlıyayla basins in the Middle Taurides since early Oligocene. In this study, structural features and stratigraphical properties of Oligocene basins are described in detail and lacustrine units are dated. Regional geological interpretations were made by using tectono-stratigraphic and the age data of the basins.  Lacustrine Oligocene sedimentation in these basins, which were opened on the tectonic units of Taurides due to normal faults constitute the first records of the sedimentation occurring under the extensional tectonic regime after the orogeny of the Middle Taurides. All the pre-Oligocene units that had been emplaced to the region due to a North-South compressional movement in the Middle Taurides, continued compressing by the end of Eocene, and completed their orogenic development as napped structures. The bedrock units reaching the maximum  elevation have been subjected to “orogenic collapse” due to the stress or gravity forces as a result of  an interruption or termination of the compression which lasted by the end of Eocene. Thus, “orogenic collapse” basins started to be formed in the Middle Taurides since Oligocene. The orogeny and the compressional tectonic regime forming the Taurides lasted until the late Miocene in the Eastern Taurides. On the other hand, in Middle Taurides, extensional basin formation since early Oligocene on the Taurus units, which had emplaced to the region due to nappe tectonics, indicates that a new tectonic period started in the region.

10.19111/bulletinofmre.681218


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020