İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Tuzgölü Fay Zonu’nun yapısal karakterinin gravite ve manyetik yöntemler ile belirlenmesi, Orta Anadolu
Başlık: Tuzgölü Fay Zonu’nun yapısal karakterinin gravite ve manyetik yöntemler ile belirlenmesi, Orta Anadolu
Yazarlar: BAHAR DİNÇER, Veysel IŞIK
Anahtar Kelimeler: Jeofizik yöntem, Aşağı uzanım, Tuzgölü Havzası, Fay Zonu, Orta Türkiye.
Özet:

Gravite ve manyetik yöntemler ile elde edilen anomali haritaları ve anomalilerinin genlik ve dalga boyu değişimleri, yer altındaki fay izlerinin ortaya konulmasına olanak sağlar. Tuzgölü Fay Zonu (TFZ), Orta Anadolu’da temel kayaları ve havza çökellerini kesen fay kolları ile temsil olan KB-GD uzanımlı aktif fay zonudur. Manyetik ve gravite analiz çalışmalarımız Tuzgölü Havzası ve çevresinin belirgin çöküntü ve yükselti alanları ile temsil olduğunu ortaya koymaktadır. Gravite anomali verilerine dayalı yorumlarımız, TFZ boyunca ve yakın kesimlerinde deniz seviyesinde (0 m), -1000 m, -2000 m, -3000 m ve -4000 m derinliklerde fayların varlığına işaret etmektedir. KB-GD, K-G ve KD- GB yönelimli bu faylar büyük oranda normal ve ters fay karakterinde, az oranda ise düşey fay (çok yüksek açılı normal/ters fay) özelliğine sahiptir. Buna göre -4000 m derinliklere kadar belirlenen bu faylanmalardan normal faylar, Tuzgölü Havzası’nın yapısal gelişimini ve havza birimlerinin çökelimini denetleyen faylar olarak yorumlanmıştır. Normal faylar Geç Kretase-Orta Eosen ile Erken Miyosen- Kuvaterner dönemlerini temsil etmektedir. Ters faylar ise bölgesel ölçekte sıkışma rejiminin ürünleri olup literatürde belirtilen fay yaşlandırmaları göz önüne alındığında Orta Eosen-Geç Oligosen/Erken Miyosen zaman aralığında gelişmiş faylardır. Aktif TFZ’yi oluşturan fay kolları ise göreceli olarak daha genç oluşumlar olup bu faylar Orta Miyosen sonrası ya da Erken Pliyosen sonrası faylanmalardır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.661245

Details

[English .pdf]
Determination of structural characteristics of Tuzgölü Fault Zone using gravity and magnetic methods, Central Anatolia
Title: Determination of structural characteristics of Tuzgölü Fault Zone using gravity and magnetic methods, Central Anatolia
Authors: BAHAR DİNÇER, Veysel IŞIK
Keywords: Geophysical method, Downward continuation, Tuzgölü Basin, Fault Zone, Central Turkey.
Abstract:

The anomaly maps and amplitude and wavelength changes of the anomalies obtained from gravity and magnetic methods can provide to identify fault traces in the underground. The Tuzgölü Fault Zone (TFZ), the NW-SE striking active fault zone in central Anatolia, includes fault strands that cut the basement and basin deposits. Our magnetic and gravity analysis suggests that Tuzgölü Basin and its surroundings are characterized by distinct depression and ridge areas. Gravity anomaly data show the presence of faults at depths of sea level (0 m), -1000 m, -2000 m, -3000 m, and -4000 m. These faults are mostly normal and reverse faults, as well as the lesser amount of vertical faults (high-angle normal/reverse faults) with NW-SE, N-S, and NE-SW-striking. The normal faults are of the structural development and the deposition of the Tuzgölü Basin units, which occurred late Cretaceous-Middle Eocene and Early Miocene-Quaternary Periods. The reverse faults originated from the result of the regional-scale compressional regime during Middle Eocene-Late Oligocene/ Early Miocene based on the fault dating data from the literature. The active TFZ, including several fault strands, are relatively younger faults in the region that have initiated to develop during faulting events from after Middle Miocene or Early Pliocene.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.661245 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020