İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Göksun, Afşin ve Ekinözü (Kahramanmaraş) bölgesinde yüzeylenen metamorfik masiflerin mineralojik karakteristikleri
Başlık: Göksun, Afşin ve Ekinözü (Kahramanmaraş) bölgesinde yüzeylenen metamorfik masiflerin mineralojik karakteristikleri
Yazarlar: Deniz HOZATLIOĞLU, Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin YILMAZ
Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Metamorfik Masifleri, Fillosilikat mineralojisi, Metamorfizma, XRD.
Özet:

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Metamorfik Masifleri’ndeki Göksun, Afşin ve Ekinözü Metamorfitleri’nin mineralojik-petrografik özelliklerinin incelenmesi ve deneştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çok sayıda örnekte optik mikroskop ve XRD incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Göksun Metamorfitleri’ni fillit, kalkfillit, mermer litolojileri oluşturmakta ve başlıca kalsit, dolomit, kuvars, feldispat ve fillosilikat mineralleri içermektedir. KI ve b0 değerleri yüksek ankizon-epizon ve orta basınç koşullarını yansıtmaktadır. Afşin Metamorfitleri fillit, kalkfillit, kalkşist, mikaşist, amfibolşist, mermer litolojileriyle temsil edilmekte, fillosilikatları illit/mika, IIb klorit, karışık tabakalılar ve smektit oluşturmaktadır. KI ve b0 verileri alt yeşilşist-yeşilşist fasiyesi koşullarına karşılık gelmektedir. Ekinözü Metamorfitleri alt düzeylerde kloritşist, amfibolşist, mikaşist ve mikagnays litolojilerinden, üst düzeylerde ise kalsitli ve/veya dolomitli mermerlerden oluşmaktadır. Mikalar dioktahedral ve trioktahedral, kloritler ise tümüyle trioktahedral bileşime sahiptir. Mineral birlikteliklerine göre, Ekinözü Metamorfitleri alt seviyelerde amfibolit fasiyesi, üst seviyelerde ise yeşilşist fasiyesi koşullarını göstermektedir. İri tane boyutlu biyotit, muskovit ve kloritlere karışık tabakalılar eşlik etmektedir. Mineralojik bileşim ve metamorfizma derecelerine göre Göksun ve Afşin Metamorfitleri Keban ve Malatya Metamorfitleri’ne, Ekinözü bölgesindekiler ise Pütürge Metamorfitleri’ne benzerlik sunmaktadır. Elde edilen veriler Güneydoğu Anadolu Metamorfik Masifleri’nin batı uzantısındaki metamorfik kayaçların bölgelere göre farklı köken kayaç ve/veya litolojlere, Göksun’dan Ekinözü’ne doğru artan sıcaklık-basınç koşullarına ve her birinin farklı jeolojik evrime sahip kayaç toplulukları olduklarını göstermiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.610884

Details

[English .pdf]
Mineralogical characteristics of metamorphic massif units outcropping in Göksun, Afşin and Ekinözü (Kahramanmaraş) region
Title: Mineralogical characteristics of metamorphic massif units outcropping in Göksun, Afşin and Ekinözü (Kahramanmaraş) region
Authors: Deniz HOZATLIOĞLU, Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin YILMAZ
Keywords: Southeast Anatolian Metamorphic Massifs, Phyllosilicate mineralogy, Metamorphism, XRD.
Abstract:

This study aims to investigate and correlate the mineralogical-petrographic characteristics of Metamorphites in Göksun, Afşin and Ekinözü in the Southeast Anatolian Metamorphic Massifs. In this context, the optical microscopy and XRD investigations were performed on several samples. Göksun Metamorphites are constituted by phyllite, calcphyllite, marble and they contain mainly calcite, dolomite, quartz, feldspar, phyllosilicate. KI and b-cell dimension data reflect high anchizone-epizone and medium pressure conditions. Afşin Metamorphites are represented by phyllite, calcphyllite, calcschist, micaschist, amphiboleschist, marble. Phyllosilicates have consisted of illite/mica, IIb chlorite, mixed-layers, smectite. KI and b-cell dimension data correspond to the subgreenschist-greenschist facies conditions. Ekinözü Metamorphites are made of chloriteschist, amphiboleschist, micaschist, micagneiss in lower parts, while calcitic and/or dolomitic marbles are present in the upper parts. Mica is dioctahedral and trioctahedral, whereas chlorite tends to be trioctahedral. Based on mineral associations, Ekinözü Metamorphites belong to amphibolite facies in the lower parts, but the greenschist facies conditions at the upper parts. The coarse-grained biotite, muscovite and chlorite are accompanied by mixed-layers. According to mineral composition and degrees of metamorphism, Göksun and Afşin Metamorphites are similar to the Keban and Malatya Metamorphites; however, Ekinözü Metamorphites to Pütürge Metamorphites. The data show that metamorphics in the western extension of the Southeast Anatolian Metamorphic Massifs have different origin and/or lithologies according to the regions, increasing temperature-pressure conditions from Göksun to Ekinözü and have groups of rock with different geological evolutions.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.610884 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020