İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bulanık (Muş) Paleojen evaporitlerinin petrografik-mineralojik incelemesi ve diyajenetik tarihçesi
Başlık: Bulanık (Muş) Paleojen evaporitlerinin petrografik-mineralojik incelemesi ve diyajenetik tarihçesi
Yazarlar: Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA
Anahtar Kelimeler: Muş, Evaporit, Diyajenez, Petrografi, Mineraloji
Özet:

Muş havzasının kuzeydoğusunda denizden oldukça fazla kısıtlanmış şartlarda gelişen sığ deniz- sabka ortamlarındaki Oligosen yaşlı evaporit oluşumlarına rastlanılır. Evaporitler iklim tektonizma, volkanizma ve diyajenez gibi etkenlerin kontrolü altında gelişen kırıntılılarla ve karbonatlarla ardalanmalı ve ara katkılı şekilde izlenmekte olup, birincil ve ikincil jipslerden ve çok az anhidritten oluşmaktadır. Sedimantolojik incelemelerde bazı evaporitik litofasiyesler ve sedimanter yapılar tanımlanmıştır. Petrografik incelemelerde alabastrin, porfiroblastik ve satin spar gibi ikincil jips dokuları,  anhidrit  kalıntıları,  geç  diyajenetik  kalsit,  bitümleşme  ve  biyoturbasyon  izleri  tespit edilmiştir. SEM-EDS çalışmalarında sölestin kristalleri, otijenik ve detritik kil mineralleri ile kuvars taneleri ve özşekilli dolomit minerali gözlenmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda evaporitlerin sedimantasyon aşamasından erken diyajenez ile geç diyajenez süreçlerine kadar geçirdiği koşullar ve aşamalar aydınlatılmıştır. İkincil jipsler birincil anhidritin ve jipsin kökeninden oluşmuştur. Jips-anhidrit dönüşümü sırasında serbest kalan diyajenetik akışkanlardan geç diyajenetik kalsit ile hidrotermal çözeltilerin havzaya taşıdığı iyonların yeraltı suyu ile etkileşimi ile sölestin oluşmuştur. Havzadaki akarsu etkinliği, bu çalışmalarda tespit edilen detritik minerallerin, jips mineralleri içindeki varlığı ile tespit edilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.569619

Details

[English .pdf]
Petrographic-mineralogical examination and diagenetic history of the Paleogene evaporites in Bulanık (Muş), Turkey
Title: Petrographic-mineralogical examination and diagenetic history of the Paleogene evaporites in Bulanık (Muş), Turkey
Authors: Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA
Keywords: Muş, Evaporite, Diagenesis, Petrography, Minerology
Abstract:

Oligocene aged evaporite formations are observed in shallow sea-sabkha environments that develop in highly restricted conditions from sea in northeastern of the Muş basin. Evaporites are observed as alternated and intercalated with clastics and carbonates that developed under the control of factors such as climate, tectonism, volcanism and diagenesis. Evaporites consist of primary and secondary gypsum and minor anhydrite. In petrographic and minerologic examinations, secondary gypsum textures such as alabastrin, porphyroblastic and satin spar with anhydrite relicts, late diagenetic calcite, bitumen and bioturbation traces were detected. In SEM-EDS studies; celestine crstals, autogenic and detritic clay and quartz grains and euhedral dolomite mineral were observed. As a result of all these studies, the conditions and phases of the evaporites from the sedimentation stage to early diagenesis and late diagenesis processes of the evaporites were illuminated. Secondary gypsum consists of the origin of primary anhydrite and gypsum. From the diagenetic fluids released during the gypsum-anhydrite transformation, the late diagenetic calcite and by the interaction of the ions carried by the hydrothermal solutions to the basin with the groundwater were formed the celestite. Stream activity in the basin was determined by the presence of detritic minerals in gypsum minerals.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.569619 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020