İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Çeşme Yarımadası’nın Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu, Türkiye
Başlık: Çeşme Yarımadası’nın Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu, Türkiye
Yazarlar: Fikret GÖKTAŞ
Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Çeşme Yarımadası, Neojen stratigrafisi, Neojen volkanizması.
Özet:

Bu çalışma, Çeşme Yarımadası’ndaki karasal Neojen tortullaşması ve volkanizmasının stratigrafisini ve bölgesel korelasyonunu araştırmayı amaçlamıştır. Neojen çökelimi, birbirinden açılı uyumsuzlukla ayrılan başlıca iki tortul istifle temsil edilir. Alt-Orta Miyosen çökelimini yansıtan egemen gölsel Çeşme grubu, Şifne, Ovacık ve Çiftlik formasyonlarından kuruludur. Çeşme grubu çökelimiyle yanal ilişkili Armağandağı volkanizmasının erken dönem ürünleri olan felsik piroklastikler (Alaçatı piroklastikleri), Şifne formasyonu üzerine yerleşerek gölsel tortullaşma sürecini kesintiye uğratmıştır. Gölsel tortullaşma, Şifne formasyonu çökelimini sonlandıran piroklastiklerin yerleşiminden sonra, Ovacık ve Çiftlik formasyonlarıyla kesintisiz devam etmiştir. Kalkalkalen karakterli Armağandağı volkanizması, felsik piroklastikler ile onların yerleşimini izleyerek çökelen andezitik volkanoklastikler (Reisdere volkanoklastikleri) ve lavlardan (Zeytineli lavları) oluşur. Tüm bu birimleri açılı uyumsuzlukla örten Geç Miyosen-Erken(?) Pliyosen yaşlı Kaştepe grubu, alüvyon yelpazesi çökellerinden (Karagöz formasyonu) gölsel çökellere (İnlice formasyonu) derecelenen bir istifle temsil edilir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.581658

Details

[English .pdf]
Neogene stratigraphy and regional correlation of the Çeşme Peninsula, Western Anatolia, Turkey
Title: Neogene stratigraphy and regional correlation of the Çeşme Peninsula, Western Anatolia, Turkey
Authors: Fikret GÖKTAŞ
Keywords: Western Anatolia, Çeşme Peninsula, Neogene stratigraphy, Neogene volcanism.
Abstract:

This study aims to investigate the stratigraphy and regional correlation of terrestrial Neogene sediments and volcanics in the Çeşme Peninsula. Neogene deposition is represented by two main sedimentary successions separated from each other by an angular unconformity. The lacustrine dominated Çeşme group characterized the Lower-Middle Miocene deposition is formed by Şifne, Ovacık and Çiftlik formations. The felsic pyroclastics (Alaçatı pyroclastics), which are the early products of the Armağandağı volcanism, laterally associated with the Çeşme group deposition, deposited on the Şifne formation and interrupted the lacustrine sedimentation. The lacustrine sedimentation continued uninterruptedly with Ovacık and Çiftlik formations after the deposition of pyroclastics, which terminated the sedimentation of the Şifne formation. The calc-alkaline Armağandağı volcanism is composed of felsic pyroclastics, andesitic volcaniclastics (Reisdere volcaniclastics) and lavas (Zeytineli lava) respectively from bottom to top. The Late Miocene-Early (?) Pliocene Kaştepe group, which covers all these units with angular unconformity, is represented by a succession, which grades from alluvial fan (Karagöz formation) up to lacustrine deposits (İnlice formation).

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.581658 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020