İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

33 adet makale listelendi


Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzasındaki bitümlü marnların organik jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı ve hidrokarbon potansiyeli
Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin
Fatih BÜYÜK, Ali SARI

Saha jeolojisi çalışmalarında CBS kullanımı; Eskişehir merkez-güneyinde bir uygulama
Using of GIS on field geology studies; An application on central-southern of Eskişehir
Coşkun GÜNEŞ, Emrah PEKKAN, Muammer TÜN

Integration of the GNSS method and borehole camera to model the resulting spherical cavity generated by the main charge blast in clay
Integration of the GNSS method and borehole camera to model the resulting spherical cavity generated by the main charge blast in clay
Denis TEžAK, Nikola KRANJčć, Bojan ĐURN, Mihaela JURAS

Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Mohamed Osman Elgizouli Moha MOHAMED OSMAN

Elektrik enerjisi amaçlı geleneksel olmayan jeotermal sistemler (UGS), bazı kavramsal tasarımlar ve termodinamik sınıflandırılması.
Power production targeted Unconventional Geothermal Systems (UGS), some conceptual designs and their thermodynamics classification.
Aydın ÇİÇEK

Gravite (uydu verileri) ile Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları
2D and 3D Structural Boundaries of the Tectonic Composition of the Anatolia and Surrounding Seas using Gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Ertan TOKER

Denizli Havzası (GB Anadolu) Neojen istifinde ilk Turoliyen bulgusu ve bölgesel paleobiyocoğrafik önemi
First Turolian findings in the Neogene sequence of Denizli Basin (SW Anatolia) and its regional palaeobiogeographic significance
Adil DOĞAN, Serdar MAYDA, M.Cihat ALÇİÇEK

Beypazarı Kör Bindirme Zonu’nun Çayırhan civarındaki iç yapısı
The internal structure of Beypazarı Blind Thrust Zone around Çayırhan
Anıl ARDAHANLIOĞLU, Gürol SEYTOğLU, Korhan ESAT

An approach for the application of energy-based liquefaction procedure using field case history data
An approach for the application of energy-based liquefaction procedure using field case history data
Kamil KAYABALı, Levent SELCUK, Turgay BEYAZ

Orta Toroslar’da Oligosen Molas Sedimantasyonu: Genişlemeli Tektonik Rejimin Başlama Kayıtları
Oligocene molasse sedimentation in Central Taurides: Records of the onset of extensional tectonic regime
AYHAN ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Banu TÜRKMEN-BOZKURT, Serap DEMİRKAYA

Gaziköy-Mürefte (Marmara Denizi) arasında yer alan sığ denizel bölgedeki deformasyonun sismik yansıma verileri ışığında tektonik anlamı, KB Anadolu
Tectonic meaning of the deformation in shallow marine region between Gaziköy-Mürefte (Sea of Marmara) by using seismic reflection data, NW Anatolia
Şule GÜRBOĞA, Aslı Zeynep YAVUZOğLU, Recep GüNEY, Fatma BETUL, Ayhan YAVUZOğLU, Özgür TüRKMEN, Pir Çağatay KARTAL, Bahri Serkan AYDEMİR, Murat EVREN, Eyyüp ÖZBEK, Murat CENK, Barbaros ŞİMŞEK, Füsun YİĞİT FETHİ, Eşref AYLAN, Uğur Zeki KıRAT

Dilim yırtılması ile ilişkili yüksek potasyumlu volkanizmanın gelişimi: Orta Miyosen yaşlı Emirdağ ve İscehisar (Orta Anadolu) volkanik birimlerine ait petrojenetik bulgular
Evolution of slab tearing-related high potassium volcanism: Petrogenetic findings from the Emirdağ and İscehisar volcanic units
Selin BİLGİÇ GENÇER, Sibel TATAR ERKÜL, Fuat ERKÜL

Sinanpaşa (Afyon-Batı Anadolu) Havzası Neojen Çökellerinin Kil Mineralojisi ve Paleo-İklimsel Özellikleri
Clay Mineralogy and Paleoclimatic Properties of the Neogene Deposits in Sinanpaşa Basin (Afyon-Western Anatolia)
Elif AKISKA, Zehra KARAKAŞ

Kompleks Cevherlerin Liç Çözeltilerinden Yüksek Saflıkta Toryum Oksit Üretimi
Production of High Purity Thorium Oxide from Complex Ores Leach Liquor
Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN

Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler
Some Criteria Used in Determining Paleoshorelines, Examples from Turkey and Rhodes Island
Okan TüYSüZ

Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) Geç Kretase-Orta Eosen yaşlı olistostromal pelajik birimler; Balıkkaya formasyonu
Late Cretaceous-Middle Eocene olistrostromal pelagic units in the Biga Peninsula (NW Anatolia); Balıkkaya formation
Serdar AKGÜNDÜZ, İzver ÖZKAR ÖNGEN

Sultandağı Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya, Batı Anadolu) güncel depremselliğine bir bakış
An overview of the current seismicity of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya, Western Anatolia)
DOĞAN KALAFAT

Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (13C ve 15N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (13C ve 15N)
Demet Banu KORALAY

Niğde ili civarında farklı ana materyaller üzerinde gelişen toprakların, litolojik birimler ile ilişkisi ve tarımsal amaçlı kullanıma uygunluklarının belirlenmesi
The relationship of soils developed on different parent materials in Niğde province with lithological units and determination of their suitability for usage agricultural purposes
Harun TORUNLAR, Abdurrahman LERMİ, Emin ÇİFTÇİ

Türkiye’de üretimi yapılan bazı doğal taş örneklerinin donma-çözünme davranışlarının laboratuvar ölçeğinde incelenmesi
A laboratory-scale investigation on freezing-thawing behavior of some natural stone samples manifactured in Turkey
Gökhan EROL, Ozan BAYRAM

Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Luan PHAM, Erdinc OKSUM, Thanh DO, Minh VU

Impact of solid waste on groundwater quality in selected dumpsites in Akwa Ibom State, Nigeria using resistivity and hydrochemical data
Impact of solid waste on groundwater quality in selected dumpsites in Akwa Ibom State, Nigeria using resistivity and hydrochemical data
Abraham Christopher UDOH , Augustine Ifeanyi CHINWUKO , Ajana Godwin ONWUEMESI , Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Augustine Oyonga OYONGA , Ayatu Ojonugwa USMAN

Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic propertıes
Güzide KALYONCU ERGÜLER

Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: 1 constraints for paleo-environment
Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACı, İbrahim GüNDOğAN, İrfan TEMZEL, Didem AYDıNçAKıR

Role of the Cretaceous normal faults on the formation of the Eocene (Pontide) fold-thrust belt structures in offshore Akcakoca-Amasra area, Western Black Sea basin, Turkey
Role of the Cretaceous normal faults on the formation of the Eocene (Pontide) fold-thrust belt structures in offshore Akcakoca-Amasra area, Western Black Sea basin, Turkey
Özgür TÜRKMEN, İbrahim ÇEMEN

Kristalen Kayalarin Petrografik Ve Kimyasal Ayrişma Parametreleri: Demirköy İntrüzif Kütlesi Örneği, Kb Türkiye
Petrography and Geochemical Decomposition Parameters of Crystalline Rocks; Demirköy Intrusive Body (DIB), NW Turkey
Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

-
Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN

Doğu Anadolu Fay Zonunda Sismik Hız ve Soğurulma Yapısının Deprem Oluşumu İle İlişkisi: 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi Örneği
The Relation of Seismic Velocity and Attenuation Pattern in the East Anatolian Fault Zone with Earthquake Occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice Earthquake
Şakir ŞAHİN, Erdinç ÖKSÜM

-
Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: implications for provenance and tectonic setting
HASAN ÇELİK, Hemin MUHAMMAD HAMA SALİH

Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Systematic and biostratigraphic evaluation of the Late Cretaceous benthic foraminifera assemblages of southeastern Batman
Derya SİNANOĞLU

Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli
The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kutahya city center and shallow geothermal energy potential of the region
Ali Samet ÖNGEN, Zeynal Abiddin ERGÜLER

Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Kurtuluş GÜNAY

Ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum ekstraksiyonu için liç koşullarının optimizasyonu
Optimization of leaching conditions for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite
Hakan ÇIFTÇI, Bekir ARSLAN, Ayşegül BİLEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020